/etc/fstabの設定

日時:2004/09/27 23:34

/etc/fstabを編集して、パーティションとファイルシステムの作成で作成したパーティションが適切にマウントされるようにする。/dev/cdroms/cdrom0や/proc、/dev/shmはデフォルトのままでOK。

上記ページのパーティション構成の場合は、
/dev/hda1  /boot   ext3    noauto,noatime   1 1
/dev/hda4  /       ext3    noatime          0 0
/dev/hda2  none    swap    sw               0 0
/dev/hda3  /home   ext3    noatime          0 0
こんな感じ。

細かいオプションについては、Handbookを参照。